Kategorie
Przechowalnia

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
e-Płatności
Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

Regulamin

  

1. Postanowienia ogólne.

1.1Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie

internetowej WWW.VITREOUS.EU , które w indywidualnych przypadkach podlegają

pisemnym negocjacją;

1.2W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz

składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących

przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla

Firefox, itd.

1.3Sprzedawcą jest firma Handlowa Hankus Andrzej Hankus z siedzibą w Wieliczce,

ul.Reformacka 25, NIP:6790021145 REGON:351007020,

1.4Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.2Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na

kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz

odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.3Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w

Wieliczce w godzinach od 8:00 do 16:00; od poniedziałku do piątku 

2.4Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za

pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o

niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie lub przelew),

- wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

koszt dostawy:

a) za pobraniem 22zł

b) przedpłata na konto 16 zł

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do

kontaktu przed dostawą,

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie

zostanie wystawiony paragon fiskalny);

UWAGA: poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane

indywidualnie np. rozmiar, kolor....

2.5Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie

7 dni dokonać przelewu na dane F.H. h.

tytuł płatności: F.H. Hankus 32-020 Wieliczka ul. Reformacka 25 nr konta

63 1240 4432 1111 0000 4726 8522

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15,

60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,

NIP 7792369887, Regon 301345068.

2.6 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia

zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i

otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami

prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

2.7Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej

stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru

prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół

zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli

Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i

wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

Firma Handlowa Hankus Andrzej Hankus

Ul.Reformacka 25, 32-020 Wieliczka

Tel. +48 791 918 918

e-mail: koniecpstryczka@gmail.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny

jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo

informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie

otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od

niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do

czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że

po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo

inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy innej

niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo

odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych

usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w

umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi

przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres F.H Hankus Andrzej Hankus,

ul.Reformacka 25, 32-020 Wieliczka lub drogą elektroniczną na adres

koniecpstryczka@gmail.com

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na

podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z

gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce

zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w

terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż

dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe

prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Handlowa Hankus Andrzej Hankus jest właścicielem wszelkich zdjęć i

opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez

uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu

realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty

wykorzystujące energię

6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w

zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;

6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż

wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:

1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub

oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;

2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z

produktem wykorzystującym energię;

3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami

technicznymi produktu wykorzystującego energię;

6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;

6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię

etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę

tego produktu.

7. Postanowienia końcowe.

7.1Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji

poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w

formie pisemnej);

7.2Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w

formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub

nośniku zewnętrznym;

7.3W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku

do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania

udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu

danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

7.5Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych

informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą,

administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem

danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i

nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania

informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o

jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego

celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a

jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych

wynikających z ww. aktu prawnego;

7.7W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane

zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu

internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w

szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych

użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania

ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie

mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i

panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje

informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o

odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być

zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie

umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te

mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości

i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki

internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a

także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików

- w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki interntowej

Koszyk
...jest pusty

Wybierz walutę:
Informacje
Zaloguj się

e-mail:

Hasło:

Waluty
Cennik

HTML   CSV

Polecamy
Szybki kontakt

+48 794 740 750

koniecpstryczka@gmail.com

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Ostatnio przeglądane
Tłumacz Google
e-Płatności
Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.